Så jobbar DeafKidz för att hjälpa barn som far illa men inte kan berätta om vad som har hänt

Grova övergrepp är en del av vardagen för många av världens barn som lider av hörselskador och dövhet. Organisationen DeafKidz International jobbar för att de drabbade barnen ska få ett bättre liv och kämpar mot den tragiska normaliseringen av övergreppen.

Barn som lider av hörselskador och dövhet utgör en grupp som är svår att nå. I många fall har barnen inte diagnostiserats med dövhet. Istället löper de risk att utnyttjas och utsättas för fysiska, sexuella och emotionella övergrepp av familj och omgivning, eftersom de ofta lever i en värld där kunskapsbrist och negativa attityder legitimerar kränkningar och våld.

– En av fyra flickor utsätts för sexövergrepp. Globala barnskyddslagar har svikit barn med hörselskador och dövhet, konstaterar Steve Crump, grundare av organisationen DeafKidz International när han föreläste på MMX-dagarna i mars 2019.

Steve förlorade sin hörsel i tonåren och med tiden har han lärt sig teckenspråk. Under Bosnienkriget satt han i styrelsen för organisationen War Child UK och har arbetat för Internationella rödakorskommittén. När han blev varse om hur döva barn utsattes för brutala övergrepp i Uganda, där miliser bland annat våldtog dem för nöjes skull beslöt han sig för att grunda DeafKidz för att hjälpa de utsatta barnen.

– Det handlar om att utveckla processer, lagar och riktlinjer som skyddar sårbara barn. Vår metod är utformad för att förebygga skada genom att erbjuda säker och effektiv hjälp. En stor del av problemet ligger i att övergreppen betraktas som något normalt, samtidigt som det många gånger saknas fungerande regelverk, säger Steve.

Diagnostisering och stöd

Steve lyfter fram fyra huvudspår för DeafKidz arbete. Det handlar dels om att försöka identifiera döva barn tidigt och att därefter gå in med hjälp och stöd. Dels jobbar organisationen med digitala lärresurser för både barn och professionella yrkesutövare, kombinerat med lokala och internationella hjälplinjer för barn.

– Våra lokala hälsoarbetare är tränade i att kunna urskilja döva barn och ungdomar vid screeningundersökningar. De använder mobilbaserade audiogram och sedan får en audiolog bedöma om det föreligger dövhet, säger Steve.

Om ett barn diagnostiseras med dövhet erbjuder DeafKidz kliniskt stöd i form av teckenspråksinlärning, tal- och språkterapi, hörapparater, föräldrastöd och psykologisk vård. Organisationen hjälper även hörselskadade barn att få tillgång till kvalitetsutbildning för döva. Med digitala lärresurser får barnen lära sig att förstå vad ett övergrepp är. De lär sig säkerhetsbeteenden och att säga nej.

– Vi använder digitala spelplattformar där barnen kan bygga egna karaktärer, som en form av förebilder. Våra hjälpinsatser ska stärka utan att skrämma. Vi har dessutom utvecklat digitala hjälpmedel för professionella yrkespersoner. Där kan de vuxna träna upp sin förmåga att kommunicera med barnen, ta del av allmänna riktlinjer och testa sin kunskap. Allt för att möta våra standarder.

Samverkan och framtidsmål

Idag samarbetar DeafKidz med nWise, som är deras tekniska partner. nWise är även investerare i utveckling av ett verktyg för barn, där de via ett spel ska kunna lära sig vad som är ett hälsosamt beteende och minska risken för att de ska bli utnyttjande. DeafKidz jobbar även mot organisationen Childline International, som årligen har kontakt ett 20 miljoner barn.

– Vi lär upp deras personal, så att de både bli mer medvetna om döva barn och bättre på att kommunicera med dem.

DeafKidz arbetar även just nu med att förbereder en behovsbedömningsövning i Jordanien som finansieras av Sir Bobby Charlton Foundation, fortsatt arbete med Slum Soccer i Indien, vilket ger döva barn möjligheten att hålla sig säkra genom gatufotboll samt fortsatt arbete med ett könsbaserade våldsprogram på Jamaica i samarbete med Laureus Sport for Good.

Bild från Slum Soccer i Indien

Framtidsmålet för DeafKidz är att skala upp verksamheten och ha kontakt med 2,5 miljoner barn år 2025.

– Vi vill skapa taktiska samarbeten. Förändra attityder, system och procedurer. Dövhet är en nödsituation för folkhälsan. Det är det tredje vanligaste medicinska tillståndet i världen, samtidigt som det är det tillstånd som får minst resurser. Vi vill stärka döva barn, så att de går säkra från övergrepp – och vi tänker inte lämna något barn efter oss på vägen mot en bättre värld.

Så här arbetar DeafKidz

  • Egenmakt. DeafKidz vill ge döva och hörselskadade barn modet att säga nej när de blir utsatta för kränkningar och övergrepp. Förmågan tränas genom sagoboksläsning och idrottsaktiviteter, som dans eller liknande övningar.
  • Förebyggande arbete. DeafKidz vidtar åtgärder för att stoppa övergrepp. En viktig del av arbetet består av att främja kärleksfulla relationer mellan föräldrar och barn. Målet är att omgivningens reaktioner på dövhet ska vara lämpliga och rimliga.
  • Skyddsåtgärder. Barn som befinner sig i riskzonen får stöd av DeafKidz. Dessutom arbetar organisationen för att stärka infrastrukturen, social välfärd och kliniska och juridiska villkor i barnens omgivning. Insatserna ska i förlängningen ge döva och hörselskadade barn bättre skyddsnät. 
  • Partnerskap. DeafKidz samarbetar med lokala organisationer och polismyndigheter i de områden där de är verksamma. På så vis får hjälparbetarna förståelse för rådande praxis i respektive region, samtidigt som hjälpinsatserna kan formas efter varje plats unika behov. Samarbetet skapar även förutsättningar för ansvar och transparens.

Vill du veta mer om DeafKidz International och hur det arbetar? Klicka här och besök deras hemsida.